Các sản phẩm về tiền điện tử, rượu bia trên 15 độ, bác sĩ quảng cáo thuốc, pháo, chất nổ,…