Nhãn hàng cần ra mắt sản phẩm mới, bổ sung hay cải tiến sản phẩm cũ, hoặc nâng cao uy tín doanh nghiệp,…