– Tùy theo sản phẩm/ngành đặc thù sẽ cần cung cấp các loại giấy phép khác nhau như (GPQC, GP tự công bố, GP ĐKKD, GP xây dựng, GP ATVSTP,..
– Có trích dẫn thông tin cần cung cấp link nguồn hay xác nhận thông tin từ nhân vật.