Dạng phổ biến nhất là PR Article, ngoài ra có những dạng đặc biệt như Longform (Emagazine), phỏng vấn, inforgraphic, video review,…